Outsourcing w działalności bankowej

Outsourcing w działalności bankowej

Outsourcing oznacza wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa poszczególnych funkcji, które są realizowane i przekazanie do realizacji innym podmiotom. W skrócie jest to zlecanie poszczególnych zadań firmom zewnętrznym, dzięki czemu można skupić się na zasadniczych celach oraz kluczowych kwestiach przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach istnieje wiele odmian outsourcingu, w tym outsourcing w działalności bankowej. Na czym on polega oraz czy jest opłacalny?

Czym jest outsourcing w działalności bankowej?

Outsourcing w działalności bankowej to nic innego, jak zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym wykonywania różnego typu czynności. Wbrew pozorom, banki powszechnie wykorzystują tego typu rozwiązania. Wiąże się to przede wszystkim z licznymi korzyściami, takimi jak:

 • redukowanie kosztów funkcjonowania,
 • zapewnienie dostępu do nowych technologii,
 • skoncentrowaniem się na rozwijaniu podstawowych kompetencji,
 • wykonywanie danego zadania w krótszym czasie,
 • realizowanie zlecenia z o wiele lepszym rezultatem.

Jednak outsourcing w działalności bankowej wiąże się również z zagrożeniami, takimi jak ryzyko związane z ujawnieniem wrażliwych i poufnych danych – właśnie dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie firmy, z którą bank ma współpracować. Co więcej, zasady powierzanie tego typu czynności jest regulowane przez artykuły 6a-6r Prawa bankowego. Wobec tego zgodnie z art. 6a ust.1 pr.bank. tylko bank może powierzyć czynności w ramach outsourcingu działalności bankowej, a ich podmiotem może być przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny. Natomiast w art. 6a ust. 2 pr.bank. stwierdza się, że podstawę kontraktową stanowi umowa agencyjna, która jest regulowana przepisami art. 758-764 k.c.

Informacje i odpowiedzialność za szkody w outsourcingu w działalności bankowej

Wykorzystanie outsourcingu w działalności bankowej nie może zostać zatajone. Na bank nałożony został obowiązek informacyjny związany ze stosowaniem tego typu rozwiązań. Wiadomość ta powinna być ogłoszona przez bank w sposób jak najbardziej ogólnodostępny oraz powinna zawierać informacje dotyczące podmiotów (przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych), a warunkiem jest powierzeniem im przez bank dostępu do informacji chronionych przez tajemnicę bankową. Inną kwestią jest odpowiedzialność za szkody w ramach zastosowania outsourcingu w działalności bankowej. Chodzi tu o to, że bank odpowiada wobec swoich klientów za wszelkie szkody spowodowane nieprawidłowym wykonaniem określonych czynności w ramach outsourcingu. Obejmuje to przede wszystkim:

 • pogorszenie jakości świadczonej usługi,
 • utratę płynności przebiegających procedur,
 • poniesienie przez klienta jakichkolwiek szkód.

W takim przypadku odpowiedzialnością banku jest zrekompensowanie wszelkich nieprawidłowości spowodowanych przez działalność na podstawie umowy o powierzenie wykonywania i czynności bankowych. Tego typu postępowanie ze strony banku jest słuszne ze względu na interes klienta, który nie ma żadnego udział ani wpływu na zawieraną przez bank umowę związaną z outsourcingiem.

Outsourcing a tajemnica bankowa

Bank oraz zatrudnione w nim osoby, za których pośrednictwem wykonywane są czynności bankowe, zobowiązane są do zachowania tajemnicy bankowej. Za przykład czynności bankowych, które są objęte tajemnicą uznaje się:

 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów i pożyczek,
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 • świadczenie usług płatniczych,
 • prowadzenie operacji finansowych terminowych,
 • operacje czekowe i wekslowe,
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 • wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych.

Jednak od każdej reguły są wyjątki. W tym przypadku dane objęte tajemnicą bankową mogą być przekazane między innymi przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, któremu powierzono wykonywanie wskazanych czynności. Należy pamiętać, że istnieje również ochrona tajemnicy bankowej, gdyż zgodnie z art. 171 ust. 5, osoby zobowiązane do jej zachowania, które ujawnią lub wykorzystają powierzone informacje podlegają surowej karze – grzywnie do miliona złotych oraz pozbawienia wolności do lat 3.

Wybierając outsourcing w działalności bankowej, należy być świadomym zarówno jego wad, jak i zalet. Powierzenie danych wrażliwych oraz ich przetwarzanie przez firmę zewnętrzną musi odbywać się w sposób zgodny z prawem. Z uwagi na to, warto dokładnie sprawdzać, z kim podejmuje się współpracę.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług obsługi klienta: Jak budować lojalność klientów poprzez profesjonalną obsługę?

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Outsourcing usług księgowych dla małych firm

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Zalety i wady outsourcingu usług IT

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Czy opłaca się korzystać z usług utrzymania czystości?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Jak sprawić, aby nasi pracownicy czuli się docenieni?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

Testowanie aplikacji internetowej – jak to wygląda?

aa