Regulamin reklam

WARUNKI OGÓLNE ZAMIESZCZANIA REKLAM

I Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki zamieszczania reklam oraz zamawiania artykułów na portalu outsourcer.pl.
2. Wydawca – Borbis Media Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Poznańska 56/2, 60-853 Poznań NIP: 781-202-07-69, REGON: 388878271, KRS: 0000899850; właściciel portalu outsourcer.pl.
3. Reklamodawca – osoba fizyczna działająca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zlecająca Wydawcy publikację Reklamy.
4. Portal – portal internetowy dostępny pod adresem URL: outsourcer.pl.
5. Reklama – formy reklamy: publikacja artykułów sponsorowanych, linkowanie w istniejących artykułach redakcyjnych, pakiety artykułów, wizytówki NAP oraz inne w formie uzgodnionej między Wydawcą, a Reklamodawcą.
6. Zamówienie – zlecenie zamieszczenia Reklamy na Portalu Wydawcy, składane przez Reklamodawcę poprzez formularz kontaktowy dostępny na Portalu outsourcer.pl. Zamówienie zawiera przedmiot zamówienia (formę Reklamy), okres jej emisji, datę rozpoczęcia emisji, kwotę wynagrodzenia Wydawcy.
7. Zlecenie przez Reklamodawcę emisji Reklamy jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

II Zamówienie reklamy

1. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości e-mail.
2. Zamówienie emisji reklam odbywa się pisemnie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu.
3. Przed zawarciem umowy zamówienia reklamy, Wydawca i Reklamodawca zobowiązani są potwierdzić poprawność składanego zamówienia i oświadczenia o akceptacji zamówienia.
4. Zamówienie jest przyjęte do realizacji dopiero w momencie zawiercenia go przez Wydawcę, co odbywa się poprzez kontakt mailowy z Reklamodawcą na wskazany na adres e-mail.
5. Zamówienie reklamy odbywacie poprzez złożenie zamówienia przez Reklamodawcę.
6. Portal outsourcer.pl oferuje następujące formy reklamy:
a. publikacja artykułów sponsorowanych,
b. linkowanie w istniejących artykułach redakcyjnych,
c. pakiety artykułów,
d. wizytówki NAP.
7. Zawarcie umowy zamówienia reklamy następuje w chwili akceptacji zamówienia Reklamodawcy przez Wydawcę.

III Publikacja artykułów sponsorowanych

1. Wydawca umożliwia Reklamodawcy zamówienie publikacji artykułu sponsorowanego na Portalu outsourcer.pl.
2. Proces składania zamówienia jest zgodny z Zamówienie reklamy.
3. Zasady dostarczania materiałów do publikacji artykułów sponsorowanych:
a. gotowy tekst, wraz z grafiką w wymaganym rozmiarze (1920 x 1080 px) oraz metaopisem powinien zostać dostarczony do Wydawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia opłacenia zamówienia;
b. materiały powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej na adres: e-mail: kontakt@outsourcer.pl wraz z numerem zamówienia, który zostanie nadany w procesie zamówienia;
c. dostarczenie materiałów graficznych przez Reklamodawcę oznacza, że dysponuje on prawami autorskimi do tych utworów w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia wynikającego z Zamówienia reklamy.
4. Publikacja artykułów sponsorowanych następuje w terminie 7 dnu roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez Wydawcę oraz opłacenia zamówienia reklamy przez Reklamodawcę.
5. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie powierzchni Portalu i publikacja artykułów sponsorowanych wymaga akceptacji Wydawcy i ma prawo odmówić publikacji artykułu sponsorowanego bez podania przyczyny.
6. Cennik uzależniony jest od ilości linków dofollow, wycena następuję poprzez kontakt mailowy z Wydawcą.
7. Artkuł sponsorowany jest przez Wydawcę oznaczony jest jako artkuł sponsorowany lub materiał sponsorowany.
8. Reklamodawca zapewnia, że artykuł sponsorowany przekazany Wydawcy do publikacji jest zgodny z przepisami prawa, w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji, jak i że posiada prawa do treści i innych materiałów.
9. Wydawca nie ma obowiązku weryfikowania czy artykuły sponsorowane dostarczone przez Reklamodawcę nie naruszają prawa. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie naruszenia prawne spowodowane przez artykuły sponsorowane.
10. Wydawca daje możliwość wybrania Reklamodawcy wstecznej daty publikacji artykułu sponsorowanego.
11. Zlecenie publikacji artykułu sponsorowanego przez Reklamodawcę jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
a. ma on odpowiednie umocowanie do składania zamówienia i zawarcia umowy o publikacje artykułu sponsorowanego;
b. ma prawo do posługiwania się użytymi w artykułach sponsorowanych materiałami i informacjami reklamowymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem;
c. dostarczone przez Reklamodawcę materiały reklamowe są zgodne z przepisami obowiązującego prawa, a także dobrymi obyczajami;
d. dostarczone przez Reklamodawcę materiały reklamowe nie naruszają praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, oraz nie wprowadzają użytkowników w błąd i nie stanowią nieuczciwej praktyki rynkowej;
e. zlecana emisja reklam jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania prawa przez Reklamodawcę;
f. akceptuje warunki niniejszego regulaminu zamieszczania reklam;
g. upoważnia Wydawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
12. Niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia oraz inne uchybienia formalne zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
13. Zmiany w zamówieniu bądź materiałach powinny być dostarczone do Wydawcy poprzez kontakt mailowy na adres e-mail kontakt@outsourcer.pl. Zostaną one wprowadzone w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 48 godzin w dni robocze.

IV Linkowanie w istniejących artykułach redakcyjnych

1. Wydawca za pośrednictwem Portalu świadczy usługi zamawiania linkowań w artykułach redakcyjnych znajdujących się na Portalu.
2. Linki reklamowe to produkt polegający na emisji linku tekstowego lub banneru reklamowego we istniejących artykułach redakcyjnych, znajdującym się na Portalu outsourcer.pl.
3. Publikacja linkowania w istniejących artykułach redakcyjnych następuje w terminie 7 dnu roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez Wydawcę oraz opłacenia zamówienia reklamy przez Reklamodawcę.
4. Wydawca zapewnia, że ma pełne prawo rzeczowe i autorskie do wykorzystania w/w artykułu na stronie internetowej będącej przedmiotem zamówienia i tym samym nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
5. Wydawca ma prawo wskazać wymagania techniczne i merytoryczne dotyczące linku reklamowego dostarczanego przez Reklamodawcę.
6. Dostępne są możliwości:
a. link zamieszczony pod dowolnymi słowami w artykule;
b. dodanie krótkiej, podlinkowanej wzmianki do tekstu;
c. dodanie na końcu artykułu podlinkowanej informacji o przygotowaniu tekstu przy współpracy z klientem.
7. Na końcu artykułu, w którym Reklamodawca wykupił zamieszczenie linku, Wydawca zamieszcza informację o przygotowaniu reklamy przy współpracy z Reklamodawcą.
8. Reklamodawca, decydując się na zakup linku w artykule na Portalu, otrzymuje gwarancje bezterminowej publikacji linku.
9. Reklamodawca ma prawo wnieść poprawki do linku reklamowego w ciągu 3 dni roboczych od jego emisji.
10. Przez poprawną publikację linku w istniejącym artykule rozumie się taką, gdzie Reklamodawca nie wniósł żadnych poprawek w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego emisji.
11. Termin emisji linku reklamowego każdorazowo określany jest podczas zamówienia reklamy, docelowo Wydawca oferuje bezterminową emisję linku.
12. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia linku w przypadku gdy zlecenie nie dotyczy tekstu redakcyjnego.

V Pakiety artykułów

1. Wydawca za pośrednictwem Portalu świadczy usługi zamawiania pakietów publikacji artykułów sponsorowanych.
2. Proces składania zamówienia jest zgodny z Zamówienie reklamy.
3. Na Portalu dostępne są następujące pakiety artykułów:
a. pakiet 10 artykułów,
b. pakiet 25 artykułów,
c. pakiet 50 artykułów.
4. Wydawca świadczy usługę zamówień indywidualnych, parametry tych zamówień są ustalane przez Reklamodawcę.
5. Wydawca zastrzega sobie możliwość odrzucenia promocji zamówienia indywidualnego lub zaproponowania innych rozwiązań.
6. Na realizacje pakietu Reklamodawca otrzymuje 365 dni od daty zakupu pakietu artykułów.

VI Wizytówki NAP

1. Wydawca za pośrednictwem Portalu świadczy przedsiębiorcom i instytucjom następujące usługi:
a. prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji;
b. możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez formularz kontaktowy lub poprzez adres e-mail kontakt@outsourcer.pl.
2. Przedsiębiorstwo lub instytucja może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki na portalu, przesyłając odpowiednią dyspozycję za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail kontakt@outsourcer.pl.

VII Zamawianie artykułów

1. Reklamodawca może zamówić przygotowanie treść artykułów za pośrednictwem Wydawcy.
2. Reklamodawca może zamówić treść artykuły dla celów innych niż użycie ich w celach publikacji na Portalu.
3. Reklamodawca może zamówić opracowanie treści artykułu spośród dostępnych na portalu opcji:
a. Standard: ilość znaków 2500-3500, realizacja do 3 dni roboczych;
b. Ekspert: ilość znaków 3500-5000, realizacja do 3 dni roboczych;
c. Premium: ilość znaków 5000-8000, realizacja do 7 dni roboczych.
4. Wydawca przygotowuje treści w terminie określonym przy danym rodzaju tekstu.
5. Wytyczne do zamawianego Artykułu, Reklamodawca przesyła mailowo, po akceptacji przez Wydawcę zamówienia, co jest równoznaczne z jego przyjęciem.
6. Do wytycznych należy: określenie tematu artykułu, opis zamówienia, wybranie słów kluczowych, określenie liczby tekstów, minimalna długość tekstu.
7. W przypadku trudnej tematyki lub dużej liczby zleceń termin realizacji przygotowania treści może ulec wydłużeniu, o czym Wydawca powiadamia bezzwłocznie Reklamodawcę, wskazując jednocześnie termin wydłużenia, który nie może być jednak dłuższy niż kolejne 3 dni robocze.
8. Po przygotowaniu treści Wydawca udostępnia je Reklamodawcy i ten ma prawo wnieść do nich uwagi lub je zaakceptować w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania.
9. Jakiekolwiek późniejsze zmiany wnioskowane przez Reklamodawcę mogą być traktowane jako forma zmiany umowy o przygotowanie treści i wymagają akceptacji, co w szczególności oznacza, że może być to związane z dodatkowymi kosztami Reklamodawcy.

VIII Rezygnacja z Zamówienia

1. Anulowanie Zamówienia reklamy reklam przez Reklamodawcę nie może nastąpić później niż w terminie 3 dni roboczych przed datą publikacji reklamy, w takim przypadki nie powoduje konsekwencji finansowych wobec Reklamodawcy.
2. W razie anulowania Zamówienia reklamy po terminie wskazanym powyżej Wydawca jest upoważniony do obciążenia Reklamodawcy karą umową w wysokości 50% wartości zamówienia.
3. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana przez Reklamodawcę w terminach podanych powyżej i mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

IX Płatności

1. Za zamieszczenie Reklamy, Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wydawcy, na podstawie wystawionej przez Wydawcę faktury VAT.
2. Reklamodawca upoważnia Wydawcę do stosowania faktur w formie elektronicznej.
3. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia jest cennik obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia reklamy.
4. Ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego Wydawcy będzie odpowiednio powiększona o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Reklamodawca dokona zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wydawcy przed zamieszczeniem Reklamy, przelewem na wskazany rachunek bankowy.
6. W przypadku niezapłacenia faktury w terminie, Wydawca będzie naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie.
7. Jednocześnie w przypadku opóźnienia płatności, Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania publikacji Reklamy oraz prawo do zaniechania publikacji Reklamy w całości lub w części.

X Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące emisji reklam należy składać Wydawcy w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia Reklamy, na adres mailowy kontakt@outsourcer.pl. Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz szczegółowy opis wraz z uzasadnieniem.
2. Niezłożenie reklamacji w terminie określonym w Regulaminie jest jednoznaczne z uznaniem, że Reklama została zamieszczona prawidłowo i zgodnie ze złożonym Zamówieniem. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Reklamodawców będących konsumentami.
3. Reklamacje złożone przez Reklamodawcę będą rozstrzygane przed Wydawcę, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

XI Odpowiedzialność Wydawcy

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam oraz za skutki ich publikacji dla Reklamodawcy.
2. Wydawca może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, odmówić zamieszczenia reklamy, jeśli treść lub jej forma jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub tematyką Portalu.
3. Wydawca nie odpowiada za przerwy w wyświetlaniu Reklam, bądź przerwy w działaniu portalu, które wynikają z czynników niezależnych od Wydawcy.
4. Odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej Reklamodawcy przez Wydawcę nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za emisję Reklamy.

XII Postanowienia końcowe

1. Wydawca ma prawo do wydawania nowych, odrębnych regulaminów promocyjnych, regulaminów dla konkretnych usług, a także zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Za dni robocze w rozumieniu Regulaminu rozumie się każdy dzień inny niż sobota, niedziela oraz jakikolwiek inny dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
3. Akceptując Regulamin, Reklamodawca oświadcza, że zaznajomił się z Regulaminem, jego załącznikami, Polityką Prywatności i plików Cookies.
4. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu prawa cywilnego.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.

aa